Súťaž vo varení guláša 2024

Farské oznamy od 21. do 28. apríla 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 21. do 28. apríla 2024.

Čítať ďalej

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Denis Szabó

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uložený doporučený list na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 06.05.2024 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Denis Szabó (.pdf)

Prispejte na vznešený cieľ v rámci Dňa narcisov 2024

Liga proti rakovine prosí občanov, aby sa opäť zapojili do dlhoročnej aktivity v boji proti zákernému ochoreniu v rámci Dňa narcisov 2024, ktorý bude tento rok 18. apríla. Liga zároveň upozorňuje aj na podvodných zberačov finančných darov. Z toho dôvodu je možné od 14. do 21. apríla 2024 bezpečne prispieť aj zaslaním ľubovoľnej SMS na číslo 848 (cena je 3€) alebo prevodom na účet SK 09 0900 0000 0054 5454 5454.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania – OK + SK spol. s r.o.

Obec Šalgočka zverejňuje Verejnú vyhlášku – oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

Žiadateľ OK + SK spol. s r.o., 925 54 Šalgočka s. č. 166, IČO: 36 260 932, podal dňa 5.03,2024, na Obecný úrad Šalgočka, žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Výrobný areál“, stavebné objekty: SO 03 Spevnené plochy a komunikácie, na pozemkoch parcela číslo 173/11, 173/99, kat. územie Šalgočka.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Šalgočka, pod číslom 316/ÚPaSP 683/2022, zo dňa 28.10.2022, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5.12.2022. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania – OK + SK spol. s r.o. – úplné znenie (.pdf)

Otvorenie predajne Coop Jednota v Šalgočke

Vo štvrtok 11. apríla 2024 bola po takmer dvoch rokoch v našej obci otvorená predajňa Coop Jednota. Naši občania teda môžu opäť nakupovať v blízkosti svojich domovov bez nutnosti cestovať do vedľajších obcí. Predajňa bude otvorená v čase od 6:00 do 12:00, v sobotu v čase od 6:00 do 11:00. Novinkou je možnosť využiť samoobslužnú pokladňu, v ktorej je možné platiť iba platobnou kartou.