COOP Jednota otvára prvú automatizovanú predajňu na Slovensku

Šalgočka, 31. máj 2024 – Domáca maloobchodná sieť COOP Jednota prichádza s novým konceptom predajní. Automatizované predajne 24/7 sa stanú realitou vo viacerých regiónoch Slovenska. Nový koncept predajní bude aplikovaný na rôzne formáty. Prvú predajňu bez obsluhy môžu využívať obyvatelia obce Šalgočka v okrese Galanta. Otvorenie  ďalších automatizovaných predajní je plánované na letné mesiace.

Prvú automatizovanú predajňu domácej siete, ktorá bude fungovať pre zákazníkov v nonstop režime, prevádzkuje COOP Jednota Galanta v obci Šalgočka. Zákazníci sa môžu tešiť na neobmedzenú dobu predaja a plnohodnotný sortiment. „Predajňa v Šalgočke bola v prevádzke ako predajňa potravín viac ako 40 rokov. Z dôvodu viacerých prevádzkových a ekonomických ukazovateľov a nedostatku personálu sme boli nútení prevádzku zatvoriť. V roku 2023 sme na podnet starostky obce Šalgočka začali uvažovať o novej forme predaja v hybridnom režime. Vznikla tak myšlienka priniesť občanom Šalgočky niečo unikátne, byť im nablízku nonstop. Hlavným cieľom bolo, aby občania mohli nakupovať v blízkosti svojich domovov, v pešej dostupnosti, bez nutnosti cestovať do vedľajších obcí či miest,“ uvádza Júlia Ančinová, podpredsedníčka predstavenstva COOP Jednota Galanta. A dodáva: „Zákazníci majú počas bežnej otváracej doby prevádzky možnosť využiť taktiež extra služby, ktoré ponúka COOP Jednota svojim zákazníkom. Obyvatelia si s nákupom môžu uhradiť i poštové poukážky, šeky, bankové zloženky a pri platení platobnou kartou aj vybrať  hotovosť.“ Obľúbené extra služby v predajniach suplujú najmä na vidieku banky i poštu.

Čítať ďalej

Návrh Záverečného účtu obce Šalgočka za rok 2023

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje Návrh záverečného účtu obce Šalgočka za rok 2023 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2023
 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. štátnemu rozpočtu
  2. štátnym fondom
  3. rozpočtom VÚC

Návrh Záverečného účtu obce Šalgočka za rok 2023 (.pdf)

Deň dobrovoľníctva 2024 v Šalgočke

Farské oznamy od 26. mája do 2. júna 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. mája do 2. júna 2024.

Čítať ďalej

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie – OK + SK spol. s r.o.

Navrhovateľ OK + SK spol. s r.o., 925 54 Šalgočka s. č. 166, IČO: 36 260 932, podal dňa 5.3.2024 na Obecný úrad Šalgočka, žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Výrobný areál“, stavebné objekty: SO 03 Spevnené plochy a komunikácie, na pozemkoch parcela číslo 173/11, 173/89, kat. územie Šalgočka, (po zameraní geometrickým plánom číslo 36/2022, úradne overeným po číslom 1792/2022 dňa 13.12.2022, stavba „SO 03 Spevnené plochy a komunikácie“, na pozemku parc. číslo 173/11 a 173/99, kat. územie Šalgočka).

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Šalgočka, pod číslom 316/ÚPaSP 683/2022, zo dňa 28.10.2022, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5.12.2022. Obec Šalgočka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 3a zákona číslo 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť investora podľa §62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje stavbu: „Výrobný areál“ stavebný objekt: SO 03 Spevnené plochy a komunikácie na pozemkoch parcela číslo 173/11, 173/99, kat. územie Šalgočka.

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie – OK + SK spol. s r.o. – úplné znenie Verejnej vyhlášky (.pdf)

 

Pozvánka na Deň Rodiny 2024

Obec Šalgočka pozýva všetkých malých aj veľkých osláviť Deň Matiek, Medzinárodný deň detí a Deň otcov na Deň Rodiny, ktorý sa bude konať v sobotu 1. júna 2024 od 16:00 v spoločenskej záhrade pri Kultúrnom dome Šalgočka. Program:

 • II. majstrovstvá v „Skákaní vo vreci“ o Pohár starostky obce
 • Od 19:00 – koncertné vystúpenie hudobnej skupiny ČIBUK
 • Sprievodné akcie: nafukovacie atrakcie, maskoti, tvorivá hlinená dielnička, bohaté občerstvenie

Partneri podujatia: Trnavský samosprávny kraj, Prima banka Slovensko, a.s., COOP Jednota Galanta, Občianske združenie „Appelovci“

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Šalgočka