Referendum 21.01.2023 – Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

V súlade zo zákonom číslo  180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenúva Ľubicu Blaškovú , 920 56  Dvorníky 696 zamestnankyňu obecného úradu Šalgočka do funkcie  zapisovateľky okrskovej volebnej komisie v obci Šalgočka v referende,  ktoré sa koná 21. januára 2023.

Kontakt:
Tel. kontakt: 031/7861105, 0904 761 105
Emailová adresa: obecnyurad@salgocka.sk
Adresa: Obecný úrad Šalgočka, 925 54  Šalgočka 135

Referendum 21.01.2023 – Menovací dekrét – zapisovateľka okrskovej volebnej komisie (.pdf)