Referendum 21.01.2023 – Emailová adresa na žiadosť pre voľbu poštou

Obec Šalgočka oznamuje voličom, ktorý majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase konania referenda konaného dňa 21. 01. 2023 sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce, v ktorej má volič trvalý pobyt e-mailovú adresu:  obecnyurad@salgocka.sk

Žiadosť o voľbu poštou je potrebné doručiť  na e-mailovú adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.12.2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Referendum 21.01.2023 – Emailová adresa na žiadosť pre voľbu poštou (.pdf)

Žiadosť o voľbu poštou (.docx)