Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 30.05.2022

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. mája 2022 (v pondelok) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Voľba hlavného kontrolóra obce
  4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021
  5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021
  6. Návrh kúpnopredajných zmlúv na parcelu 78/12 a parcelu 93/1,121/1 a zámennej zmluvy s RF Group s.r.o. Bratislava
  7. Plán práce kontrolórky na druhý polrok 2022
  8. Rozpočtové opatrenia na rok 2022
  9. Rôzne
  10. Záver