Jeseň života – báseň Antona Košťanyho

Obec Šalgočka zverejňuje báseň nášho obyvateľa Antona Košťanyho, ktorú napísal pri príležitosti každoročného posedenia dôchodcov a rodákov z obce Šalgočka. Báseň bola prezentovaná počas posedenia dôchodcov, ktoré sa konalo 27. novembra 2019.

Jeseň života – Anton Košťany (.pdf)

Oznámenie o uložení zásielky – Vojtech Dajč

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Šalgočke uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na Obecnom úrade v Šalgočke do termínu: 20.12.2019 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení zásielky – Vojtech Dajč (.pdf)

Farské oznamy od 02. do 08. decembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 02. do 08. decembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
02.12.
  Dvorníky
06:00 
RORÁTY: za farníkov
Bojničky
17:00
† Viera
Ut
03.12.
Svätého Františka Xaverského Dvorníky
18:00
† Eva a František Blahutiakoví, s.r.z.o.s.
St

04.12.

  Zemianske Sady
17:00
† bratia Vladimír a Jozef Sedláčkoví, švagrine Helena a Brigita
Št

05.12.

  Bojničky
17:00
† rodina Kupková a Ondrejíčková
Pi
06.12.
Svätého Mikuláša
Dvorníky
18:00
k úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So
07.12.
Svätého Ambróza Dvorníky
18:00
† Anna a Izidor Šotníkoví
Ne

08.12.

2. adventná nedeľa
Dvorníky
07:30
za duše v očistci
Bojničky
08:45
† Michal a Pavla Barákoví, brat Jaroslav, s.r.z.o.s.
Šalgočka
09:00
† manželka Božena a celá †rodina Krajná
Dvorníky
10:30
† Mária Ščasná
Zemianske Sady
10:30
† manželia František a Alexander, rodičia Dovičovičoví, brat Jozef
  • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok a štvrtok od 15:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 15:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 14:30 – 15:30 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 15:30 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: Dvorníky a Bojničky piatok 06.12. dopoludnia.
  • PREDVIANOČNÁ SV. SPOVEĎ: ŠALGOČKA: 15.12. nedeľa 15:30 – 16:30, BOJNIČKY: 15.12. nedeľa 15:00 – 16:30, DVORNÍKY: 21.12. sobota 9:15 – 11:45. Prosíme o nahlásenie chorých, ktorých budeme navštevovať v domácnostiach o zahlásenie v sakristii.
  • SV. OMŠA S DETSKOU KATECHÉZOU: pozývame rodiny s deťmi na budúcu nedeľu na sv. omšu o 10:30 do Dvorníkov.
  • DVORNÍKY: podielové knihy a kalendáre pre členov SSV sú k dispozícii v sakristii. Cena ročného členského poplatku je 8,- euro.
  • FARSKÁ PÚŤ PO STOPÁCH SV. JÁNA PAVLA II. POĽSKO: 17.6. – 20.6. 2020: informácie na webe farnosti alebo na nástenkách, možnosť predbežného prihlásenia do konca decembra v sakristii.

VZN 1/2019 o postupe pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke na základe ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. s použitím ustanovenia § 11 ods.4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. sa uznieslo na týchto zásadách hospodárenia s majetkom obce.

VZN 1/2019 o postupe pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve obce Šalgočka (.pdf)