Farské oznamy od 27. januára do 2. februára 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 27. januára do 2. februára 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
27.01.
  Bojničky
17:00
† matka Matilda Svrbická
Ut
28.01.
Svätého Tomáša Akvinského Dvorníky
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Sv. Otca Františka
St

29.01.

  Zemianske Sady
17:00
† starí rodičia Vincent a Valéria Alaxinoví, František a helena Bolečkoví
Št

30.01.

  Bojničky
17:00
† manžel Alojz Kotúček a † rodina
Pi
31.01.
Svätého Jána Boska
Dvorníky
18:00
Ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho ( za mesiac január )
So
01.02.
  Dvorníky
18:00
† Konštantín a Anna Drímajoví, starí a prastarí r.z.o.s.
Ne

02.02.

Obetovanie Pána
Dvorníky
07:30
† Ladislav Šimanský
Bojničky
08:45
Na daný úmysel:
Šalgočka
09:00
† rodičia Košťányoví, Bojňanskí a s.r.z.o.s.
Dvorníky
10:30
† manžel Jozef a rodičia
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Ján Kostka, otec František, brat Jaroslav
 • POŽEHNANIE SVIEC ( hromničných ) – pri sv. omšiach na budúcu nedeľu

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2019

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2019. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Dodatok k VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunále odpady
 4. Schválenie zmluvy – účasť v projekte cezhraničnej spolupráce s Českou republikou s obcou Zbyslavice
 5. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2020
 6. Návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na rok 2021, 2022
 7. Návrh plánu kontrolných činností na l. polrok 2020
 8. Rôzne
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2019 (.pdf)

Farské oznamy od 20. do 26. januára 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 20. do 26. januára 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
20.01.
  Bojničky
17:00
† rodičia Vybiraloví, súrodenci a s.r.
Ut
21.01.
Svätej Agnesy Dvorníky
18:00
† rodičia Wroblenskí, brat a sestra Anna
St

22.01.

  Zemianske Sady
17:00
† rodičia Ján a Helena Hlavnoví, synovec Peter
Št

23.01.

  Bojničky
17:00
† rodičia Čičoví, sestra Felicia a ostatná † rodina
Pi
24.01.
Svätého Františka Saleského
Dvorníky
18:00
† svatovci Krajinčákoví, syn František a s.r.z.o.s.
So
25.01.
Obrátenie svätého Pavla Dvorníky
18:00
† prosba o požehnanie pre Denisu, Milana, Anku a Teréziu
Ne

26.01.

3. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Vendelín a Cecília Ševčovičoví, synovia Ivan a Milan
Bojničky
08:45
† Jozef Babulic, r.z.o.s. a ostatná † rodina
Šalgočka
09:00
† Ľudmila Čapkovičová
Dvorníky
10:30
† rodičia Štefan a Hedviga Sochoroví
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Jozef a Mária Danišoví a ostatná † rodina
 • ZBIERKA NA PODPORU KATOLÍCKEHO ŠKOLSTVA V NAŠEJ ARCIDIECÉZE: dnešnú nedeľu po sv. omšiach. Úpripmé Pán Boh odmeň vaše dary.
 • MODLITBY MATIEK VO FARNOSTI: utorok a piatok po sv. omšiach na fare. Srdečne pozývame matky vytvoriť spoločenstvo v modlitbe za svoje deti.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Lukáš Farkašovský

Lukáš Farkašovský – narodený dňa 21.10.1991 – V zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR v znení neskorších predpisov, na základe §7 ods. 1 písmena f) Vám bol dňa 15.01.2020 zrušený trvalý pobyt v Šalgočke na súpisnom čísle domu 7. Miestom Vášho nového trvalého pobytu je Obec Šalgočka.

Na účely doručovania písomností je Vašou korešpondenčnou adresou adresa Obec Šalgočka, Obecný úrad, 925 54 Šalgočka.

V prípade, že Vám má byť doručená písomnosť, toto Vám bude oznámené spôsobom v mieste obvyklým – oznámením na úradnej tabuli Obce Šalgočka.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Lukáš Farkašovský (.pdf)

Farské oznamy od 13. do 19. januára 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 13. do 19. januára 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
13.01.
  Bojničky
17:00
† mantka Andelka Brisudová
Ut
14.01.
  Dvorníky
18:00
† manžel a brat Ján
St

15.01.

  Zemianske Sady
17:00
† rodičia Rafael a Sidónia Kostkoví a švagor Michal
Št

16.01.

  Bojničky
17:00
† matka Kamila Kozová
Pi
17.01.
Svätého Antona, opáta
Dvorníky
18:00
† Štefan a Marcela Muráriková, bratia Ivan a Miloš
So
18.01.
  Dvorníky
18:00
† svokrovci Novotní a ich deti
Ne

19.01.

2. nedeľa v Cezročnom období Dvorníky
07:30
† Emil Cibula a rodičia Cibuloví
Bojničky
08:45
† manželia Činčuroví, celá † rodina
Šalgočka
09:00
† manžel, otec Gabriel, syn Jozef a celá † rodina
Dvorníky
10:30
† Jozef Brančík
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Ladislav Binka
 • ZBIERKA NA PODPORU KATOLÍCKYCH ŠKOLSTVA ARCIDIECÉZY: na budúcu nedeľu pri sv. omšiach. Úpripmé Pán Boh odmeň vaše dary.

Voľby do NR SR 2020 – Vydanie hlasovacieho preukazu

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, ktorý budú voliť vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 mimo svojho trvalého bydliska môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu: