Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2017

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2017. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o očakávanom čerpaní rozpočtu za 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
 4. Prerokovanie zámeru o vysporiadaní majetkových vzťahov pozemkov pod futbalovým ihriskom
 5. Rôzne
 6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2017 (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 o 10:00 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o očakávanom čerpaní rozpočtu za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
 4. Prerokovanie zámeru o vysporiadaní majetkových vzťahov pozemkov pod futbalovým ihriskom
 5. Rôzne
 6. Záver