Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 o 10:00 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Informácia o očakávanom čerpaní rozpočtu za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
  4. Prerokovanie zámeru o vysporiadaní majetkových vzťahov pozemkov pod futbalovým ihriskom
  5. Rôzne
  6. Záver