VZN č.3/2012 o rozpočtových pravidlách a nakladaní s finančnými prostriedkami

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalgočka č. 3/2012 o rozpočtových pravidlách a nakladaní s finančnými prostriedkami obce Šalgočka. V súlade s § 6 a § 11 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (RPÚS) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (RPVS), zák. č. doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VZN č.3/2012 o rozpočtových pravidlách a nakladaní s finančnými prostriedkami obce (.doc)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starostka obce Helena Mesárošová zvoláva na deň 13. decembra 2012 (štvrtok) o 18.30 hod. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šalgočke v kultúrnom dome.

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Návrh VZN o rozpočtových pravidlách obe, zmeny vo VZN o miestnych daniach (daň z nehnuteľnosti) podľa úpravy textu zákona
  4. Informácia o čerpaní rozpočtu obce a návrh rozpočtu obce na rok 2013
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Mikuláš 2012