VZN č.3/2012 o rozpočtových pravidlách a nakladaní s finančnými prostriedkami

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalgočka č. 3/2012 o rozpočtových pravidlách a nakladaní s finančnými prostriedkami obce Šalgočka. V súlade s § 6 a § 11 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (RPÚS) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (RPVS), zák. č. doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VZN č.3/2012 o rozpočtových pravidlách a nakladaní s finančnými prostriedkami obce (.doc)