Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starostka obce Helena Mesárošová zvoláva na deň 13. decembra 2012 (štvrtok) o 18.30 hod. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šalgočke v kultúrnom dome.

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Návrh VZN o rozpočtových pravidlách obe, zmeny vo VZN o miestnych daniach (daň z nehnuteľnosti) podľa úpravy textu zákona
  4. Informácia o čerpaní rozpočtu obce a návrh rozpočtu obce na rok 2013
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver