Výzva na zaplatenie obecných daní

Vážení občania!

V mesiaci júl a august Vám boli doručené rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2012. Splatnosť jednotlivých daní bola rozpísaná na rozhodnutiach, pričom posledná splátka končí dňa 30.11.2012. Voči rozhodnutiam mal každý občan možnosť odvolania sa v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Vzhľadom na ustanovenie §156 zák.č.563/2009 zákona o správe daní, ktorým obec ako správca dane vyrubí úrok z omeškania daňovému subjektu, ktorý v stanovenej výške a stanovenej lehote nezaplatí daň, upozorňujeme všetkých občanov, ktorí ešte nemajú zaplatené svoje daňové povinnosti voči obci, aby tak najneskôr do 30.11.2012 urobili. Úrok z omeškania sa vyrubuje za všetky omeškané splátky, ak úhrn úroku presiahne 3,00 eurá. Včasnou platbou tak môžete predísť ďalším nákladom Vašej domácnosti.

V prípade nejasností sa môžete informovať na telefónnych číslach 031/786 11 05, 0904 761 105.