Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 08.10.2012

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 08.10.2012 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Informácie o výstavbe nájomných domčekov s investorom p. Vitekom
  4. Informácia o investičných akciách prevedených v roku 2012
  5. Výrub drevín topoľov areál – ihrisko
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Zápisnica 08.10.2012 (.docx)
Uznesenie 08.10.2012 (.docx)