Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.04.2020

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.04.2020. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Návrh kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj pozemkov odčlenených z parc. Č. 73/1 geometrickým plánom podľa zverejneného zámeru obce na odpredaj pozemku zo dňa 24.02.2020.
  4. Rozpočtové opatrenia za 1. štvrťrok 2020 – predkladá ekonómka obce.
  5. Rôzne
  6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 17.04.2020 (.pdf)