Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.09.2020

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.09.2020. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Návrh dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu
  4. Dopad koronakrízy na rozpočet obce – návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR
  5. Rozpočtové opatrenie k 31. 08. 2020
  6. Žiadosť p. Zuzany Opltovej zo Zemianskych Sadov o právo prechodu a uloženie energetických sieti na parcele E číslo 524/1.
  7. Rôzne
  8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.09.2020 (.pdf)