Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – zoznam kandidátov na predsedu a poslancov TTSK

Obec Šalgočka zverejňuje zoznamy kandidátov na predsedu Trnavského samosprávneho kraja a poslancov Trnavského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 2, ktoré sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022.

Voľby do orgánov samosprávych krajov – kandidáti na predsedu TTSK (.pdf)
Voľby do orgánov samosprávnych krajov – kandidáti na poslancov vo volebnom obvode č. 2 (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva

Obec Šalgočke uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:
Volebný obvod č. 1

 1. Peter Kobora, 49 rokov, skladní, nezávislý kandidát
 2. Viera Majková, 60 rokov, žena v domácnosti, nezávislá kandidátka
 3. Katarína Mesárošová, Ing., PhD., 30 rokov, materská dovolenka, nezávislá kandidátka
 4. Terézia Mihálková, Mgr., 30 rokov, učiteľka, nezávislá kandidátka
 5. Barbora Stranovská, 46 rokov, materská dovolenka, nezávislá kandidátka
 6. Katarína Šikulová, 37 rokov, predavačka, Hlas – sociálna demokracia
 7. Angela Žáková, 64 rokov, matrikárka, Hlas – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – zoznam kandidátov na starostu obce

Obec Šalgočka uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

 1. Helena Mesárošová, 62 rokov, starostka, Smer – sociálna demokracia, Hlas – sociálna demokracia, , Slovenská národná strana
 2. Milan Remiaš, 56 rokov, strojník, Sme rodina

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – zoznam kandidátov na starostu obce (.pdf)

Čerpanie dovolenky na Obecnom úrade a odovzdanie kandidátnych listín v čase dovolenky – august 2022

Obecný úrad Vám oznamuje, že v dňoch od 29.08.2022 do 02.09.2022 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Obecný úrad Vám oznamuje, že kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov treba v čase štátneho sviatku dňa 29.08.2022 a dovolenky dňa 30.08.2022 doručiť pani Silvii Bartošovej, na adrese Šalgočka č. 95,  telefónne číslo 0904 761 105.

Voľby 2022 – Utvorenie volebného okrsku

V zmysle § 8  odsek 1 a § 195a ods. 4 písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utvára obce Šalgočka 1 volebný okrsok a  adresa volebnej miestnosti je Kultúrny dom Šalgočka 135.

Voľby 2022 – utvorenie volebného okrsku (.pdf)

Voľby 2022 – adresa na zasielanie delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK

Obecný úrad Šalgočka oznamuje politickým stranám a  hnutiam, že  oznámenia o delegovaní člena a  náhradníka do miestnej volebnej a okrskovej volebnej komisie k voľbám voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konajúce sa 29. októbra 2022 si môžu zasielať:

Voľby 2022 – adresa na zasielanie delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK (.pdf)

 

 

Voľby 2022 – Menovací dekrét zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Obec Šalgočka zverejňuje Menovací dekrét do funkcie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29. októbra 2022. 

Voľby 2022 – Menovací dekrét zapisovateľky miestnej volebnej komisie (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – určenie volebných obvodov a počtu poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením číslo: 184/17/2022 zo dňa 11. 07. 2022 určilo, že celé územie obce Šalgočka je jeden volebný obvod.  Uznesením číslo: 185/17/2022 zo dňa 11. 07. 2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke bude mať 5 poslancov, ktorí sa budú voliť vo volebnom obvode č. 1.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – určenie obvodov a počtu poslancov (.pdf)

Určenie úväzku starostu obce na volebné obdobie 2022 – 2026

Obec Šalgočka zverejňuje Výpis uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.07.2022, ktorým určuje úväzok starostu obce Šalgočka na volebné obdobie 2022 – 2026 vo výške 75%. 

Výpis uznesenia č. 186/17/2022 (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Právo voliť a byť volený

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávnych krajov

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je:

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.