Verejná vyhláška – Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 02/2018 Územného plánu obce Šalgočka

Obec Šalgočka ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 a § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel zabezpečuje prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 02/2018 Územného plánu obce Šalgočka.

Verejná vyhláška – Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 02/2018 Územného plánu obce Šalgočka – plné znenie (.pdf)

Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 00a Základné údaje – riešenie územného plánu (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 00b – tabuľka ppf (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 01 UPN-O širšie vzťahy (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 02 UPN-O Šalgočka, komplexný návrh (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 03 UPN-O Šalgočka, doprava (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 04 ÚPN-O Šalgočka, vodné hospodárstvo (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 05 UPN-O Šalgočka, energetika (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 06 UPN-O Šalgočka, použitie pf (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 07 ÚPN-O Šalgočka, sch.záv.časti a VPS (.pdf)

Územný plán obce Šalgočka – zmeny a doplnky 2/2018

Obstarávateľ strategického dokumentu – Obec Šalgočka, zastúpená starostkou obce Helenou Mesárošovou, predložil Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa §5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 23.07.2018 oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Šalgočka – zmeny a doplnky 2/2018.“

Územný plán obce – plné znenie oznámenia (.pdf)

Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 00a Oznámenie o strategickom dokumente (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 00b ÚPN-O Šalgočka, zmena 2-2018, text návrhu (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 00c ÚPN-O Šalgočka – tabuľka ppf, návrh (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 01 UPN-O širšie vzťahy (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 02 UPN-O Šalgočka, komplexný návrh (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 03 UPN-O Šalgočka, doprava (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 04 ÚPN-O Šalgočka, vodné hospodárstvo (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 05 UPN-O Šalgočka, energetika, telekomunikácie (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 06 UPN-O Šalgočka, použitie pf (.pdf)
Územný plán Obce Šalgočka – Zmeny a doplnky 2/2018 – 07 ÚPN-O Šalgočka, sch.záv.časti a VPS (.pdf)

Oznámenie nového konania o začatí pozemkových úprav

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán v zmysle §5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začal nové správne konanie vo veci žiadosti spoločnosti JLM group , s.r.o. so sídlom 925 54 Šalgočka č. 102.

Správne konanie – Pozemkový a lesný odbor – JLM group – kompletné znenie (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Linka

Obecný úrad Šalgočka oznamuje, že občan Ivan Linka, bytom Šalgočka, má na Obecnom úrade uloženú listovú zásielku. Písomnosť si môže prevziať do 10.06.2018. Po tomto termíne a neprevzatí bude písomnosť vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Linka (.pdf)

Oznámenie o uložení zásielky – Vojtech Dajč

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Šalgočke uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na Obecnom úrade v Šalgočke do termínu: 26.03.2018. Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení písomnosti – Vojtech Dajč (.pdf)