Oznámenie o začatí stavebného konania – chodníky I. a II. etapa

Obec Šalgočka, v zastúpení starostkou Helenou Mesárošovou, podala dňa 23.12.2015 na Obecný úrad v Šalgočke žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci – chodníky Obec Šalgočka – chodník I. a II. etapa.“ Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby vydalo Mesto Sereď pod číslom 19847ÚPaSP 1264/2015 zo dňa 7.1.2016. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Oznámenie o začatí stavebného konania – chodníky 1. a 2. etapa (.pdf)