Rozhodnutie o umiestnení stavby – chodníky I. a II. etapa

Navrhovateľ Obec Šalgočka, v zastúpení starostkou Helenou Mesárošovou, podal dňa 11.11.2015 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci – chodníky I. a II. etapa.“

Rozhodnutie o umiestnení stavby – chodníky 1. a 2. etapa (.pdf)