Oznámenie o uložení písomnosti – Lukáš Farkašovský

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Šalgočke uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na Obecnom úrade v Šalgočke do termínu: 28.06.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení písomnosti – Lukáš Farkašovský (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Vojtech Dajč

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Šalgočke uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na Obecnom úrade v Šalgočke do termínu: 28.06.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení písomnosti – Vojtech Dajč (.pdf)

Návrh VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

Obec Šalgočka v súlade s § 6 a § 11, ods. 4 , písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie obce Šalgočka tento návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Šalgočka o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.

Návrh VZN obce Šalgočka o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane (.pdf)

Oznámenie o uložení zásielky – Lukáš Farkašovský

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku do vlastných rúk na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do 08.05.2021. Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení zásielky – Lukáš Farkašovský (.pdf)

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie na stavbu Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy

Stavebník zastúpený Ing. Danou Müllerovou, MP Proffis inžiniersko – poradenské služby, Revolučná štvrť 973/25, 924 01 Galanta, IČO: 41 866 363, podal  dňa  18.8.2020  na Obecný úrad v Šalgočke  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na  stavbu „Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy“, na pozemkoch  reg. „C“   parcela číslo  317/54 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka, na umiestnenie ktorej bolo vydané obcou Šalgočka  rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom 370/ÚPaSP 1292/2019/2020  zo dňa 19.3.2020, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.5.2020.  

Obec Šalgočka, príslušný špeciálny  stavebný úrad podľa  § 3a zákona číslo 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť investora podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti  rozhodol takto: podľa 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  povoľuje stavbu: „Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy“ pre  stavebníka: na pozemkoch  reg. „C“   parcela číslo  317/54 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie na stavbu Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy – úplné znenie (.pdf)