Oznámenie nového konania o začatí pozemkových úprav

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán v zmysle §5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začal nové správne konanie vo veci žiadosti spoločnosti JLM group , s.r.o. so sídlom 925 54 Šalgočka č. 102.

Správne konanie – Pozemkový a lesný odbor – JLM group – kompletné znenie (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Linka

Obecný úrad Šalgočka oznamuje, že občan Ivan Linka, bytom Šalgočka, má na Obecnom úrade uloženú listovú zásielku. Písomnosť si môže prevziať do 10.06.2018. Po tomto termíne a neprevzatí bude písomnosť vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Linka (.pdf)

Oznámenie o uložení zásielky – Vojtech Dajč

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Šalgočke uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na Obecnom úrade v Šalgočke do termínu: 26.03.2018. Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení písomnosti – Vojtech Dajč (.pdf)

Oznámenie o uložení zásielky – Vojtech Dajč

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Šalgočke uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na Obecnom úrade v Šalgočke do termínu: 09.03.2018. Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi.

Oznámenie o uložení zásielky – Vojtech Dajč (.pdf)

Stavebné povolenie – Daniš Ján

Obecný úrad Šalgočka dodatočne povoľuje stavby – Rodinný dom – novostavba + spevnená plocha – terasa, prístavba k rodinnému domu – garáž a veranda.

Stavebné povolenie – Daniš Ján (.pdf)