Oznámenie o uložení listovej zásielky – Denis Szabó

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uložený doporučený list na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte v Zemianskych Sadoch do termínu 24.02.2022. Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Denis Szabó (.pdf)

Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí

Obec Šalgočka zverejňuje protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí podľa ustanovení §2d ods. 1, 2 a §14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov medzi účastníkmi Slovenský pozemkový fond a Obec Šalgočka.

Protokol č. 02418/2021-OV-0250255/21-00 (.pdf)

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Šalgočka z dôvodu predkupného práva – Mgr. Lenka Kramolišová

Obec Šalgočka zverejňuje v nadväznosti na § 9a ods. 8 písm. e zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Šalgočka z dôvodu predkupného práva Obec Šalgočka je vlastníkom nehnuteľnosti: pozemok parcelné číslo 77/43 o výmere 420 m², orná pôda zapísaná na LV 400 v k.ú. Šalgočka, obec Šalgočka, okres Galanta.
Obec Šalgočka ponúka nehnuteľnosť: Odpredaj parcely pozemok parcelné číslo 77/43 o výmere 420 m², orná pôda Parcela 77/43 o výmere 420 m² sa odpredáva Mgr. Lenke Kramolišovej, trvale bytom Šalgočka č. 151 z dôvodu predkupného práva.

Zámer predaja – Mgr. Lenka Kramolišová (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Zlata Šandorová

Oznamujeme Vám, že na Obecnom úrade máte uloženú listovú zásielku do vlastných rúk. Listovú zásielku si môžete prevziať na Obecnom úrade do termínu: 25.10.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení písomnosti – Zlata Šandorová (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Vojtech Dajč

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Šalgočke uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na Obecnom úrade v Šalgočke do termínu: 16.07.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení písomnosti – Vojtech Dajč (.pdf)