Verejná vyhláška – stavebné konanie – OK + SK spol. s r.o.

Obec Šalgočka zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) verejnou vyhláškou.

Žiadateľ OK + SK spol. s r.o., 925 54 Šalgočka s. č. 166, IČO: 36 260 932, podal dňa 4.12.2023, na Obecný úrad Šalgočka, žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stav-bu „Výrobný areál“, stavebné objekty: SO 01 Výrobná hala, na pozemkoch parcela číslo 173/11, 173/99, kat. územie Šalgočka. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Šalgočka, pod číslom 316/ÚPaSP 683/2022, zo dňa 28.10.2022, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5.12.2022. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Verejná vyhláška – stavebné konanie – OK + SK spol. s r.o. (.pdf)