Oznámenie o uložení zásielky – Vojtech Dajč

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Šalgočke uloženú listovú zásielku do vlastných rúk na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 11.10.2019 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení zásielky – Vojtech Dajč (.pdf)

Oznámenie o začatí územného konania – Ing. Henrich Sobotovič

Obec Šalgočka, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje v súlade s § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov začatie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 10.10.2019 (štvrtok) o 9.00 hod. so stretnutím pozvaných na obecnom úrade Šalgočka.

Oznámenie o začatí územného konania – Ing. Henrich Sobotovič a Matúš Sobotovič – úplné znenie (.pdf)

 

Oznámenie o uložení zásielky – Vojtech Dajč

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku do vlastných rúk na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 04.09.2019 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vojtech Dajč (.pdf)

Oznámenie o uložení zásielky – Denis Szabó

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uložený poštový poukaz na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 05.09.2019 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení písomnosti – Denis Szabó (.pdf)

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2018

Obec Šalgočka zverejňuje Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2018
 2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2018
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia roku 2018
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov – rezervného a sociálneho fondu
 6. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2018
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
 8. Hospodárenie príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. rozpočtom iných obcí
  4. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce
 13. Návrh uznesenia

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2018 (.pdf)
Plnenie príjmov za rok 2018 (.pdf)
Plnenie výdavkov za rok 2018 (.pdf)

Oznámenie o uložení zásielky – Vojtech Dajč

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Šalgočke uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na Obecnom úrade v Šalgočke do termínu: 21.04.2019. Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení zásielky – Vojtech Dajč (.pdf)