Stavanie Mája

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva na Stavanie Mája, ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2014 o 18:00 pri Obecnom úrade v Šalgočke. Je pripravené bohaté občerstvenie – guláš, cigánska pečienka, čapované pivo, víno, nealko nápoje a dobrá hudba. Tešíme sa na Vás!

Deň Zeme 2014

Starostka obce a obecné zastupiteľstvo v Šalgočke Vás pozývajú na „DEŇ ZEME 2014“, ktorý sa uskutoční 26. apríla o 9.00 hod. Stretneme sa pri Obecnom úrade. Budeme vysádzať stromčeky na verejnom priestranstve za cintorínom, čistiť priekopy okolo cesty od Dvorníkov do Šalgočky. Treba si priniesť zo sebou reflexné vesty.

Pozvánka na fašiangový sprievod

Z príležitosti ukončenia fašiangového obdobia Vás srdečne pozývame na fašiangový sprievod masiek, ktorý sa uskutoční 1. marca 2014 o 16:00. O 18:00 Vás pozývame na zabíjačkovú karmínu, na ochutnávku fašiangového pečiva a zabíjačkových špecialít, ktoré sa budú pripravovať na 3. obecnej zabíjačke v piatok 28. februára v priestoroch kultúrneho domu. Po dobrom jedle je pripravená fašiangová maškarná veselica. Tešia sa na Vás starostka obce a poslanci Obecného zastupiteľstva v Šalgočke.

Pozvánka na fašiangový sprievod 2014 (.pdf)

Pozvánka na VII. Obecný ples

Obec Šalgočka Vás pozýva na VII. Obecný ples, ktorý sa uskutoční dňa 1. februára 2014 o 19:30 hod. v kultúrnom dome v Šalgočke. Cena vstupenky je 35 eur na pár. Do tanca hrá skupina STOP.

Zápis do 1. ročníka Materskej školy a Základnej školy

Základná škola a Materská škola Zemianske Sady pozýva všetkých predškolákov a ich rodičov na zápis do 1 .ročníka dňa 16.1.2014 v čase od 15.00 do 17.00 h.

Škola ponúka :

  • kvalitnú výchovu a vzdelávanie zamerané na prípravu v oblasti cudzích jazykov všetkých detí už od 1. ročníka (v 6. ročníku ďalší cudzí jazyk)
  • kvalitné vzdelávanie v oblasti moderných informačných technológií (PC) v rámci jednotlivých predmetov
  • školský vzdelávací program zameraný na vyučovanie cudzích jazykov, environmentálnej výchovy, podporu zážitkového učenia a v duchu moderných informačných technológií
  • asistenta učiteľa v škole
  • výbornú komunikáciu s rodičmi žiaka formou konzultačných hodín (s každým vyučujúcim možno adresne komunikovať elektronickou formou)
  • kvalitnú stravu formou obeda v školskej jedálni
  • podnetné prostredie veľmi dobre vybaveného školského klubu (ŠKD má počítače s pripojením na internet)
  • prácu v záujmových krúžkoch ( športových, kreatívnych, jazykových, matematických)
  • neformálne kultúrno – spoločenské aktivity s rodičmi a priateľmi školy
  • tvorivé humánne prostredie a rodinnú atmosféru

Tešíme sa na Vás!

Pozvánka na zápis do Základnej školy a Materskej školy 2014 – leták (.pdf)

PF 2014

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia a úspechov v novom roku praje Helena Mesárošová, starostka obce Šalgočka.