Zverejnenie elektronickej adresy

Obec Šalgočka v zastúpení starostkou obce Helenou Mesárošovou týmto oznamuje elektronickú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 4.11.2017: obecnyurad@salgocka.sk