Koncert speváckeho zboru Dúha

28. 12. 2012 v kostole sv. Terézie v Šalgočke bol koncert spoločného speváckeho zboru DÚHA mládeže zo Šalgočky a Zemianskych Sadov. Speváci nám spríjemnili piatkové popoludnie krásnymi vianočnými koledami ale i náboženskými piesnami. Na gitare spevákov sprevádzal vdp. kaplán Ondrej Chrvala aj s hráčkami na husličky Julka Vargová a druhú gitaru Lívia Doležalová. Náš zážitok bol umocnený krásnym prostredím nášho kostola. Ďakujeme za koncert.

Koledovanie Dobrej Noviny

25. 12. 2012 v našej obci chodili koledníci „ DOBREJ NOVINY.“ Boli v dvoch skupinách, jednu viedla pani učiteľka Mgr. Milada Koborová a druhú pani riaditeľka ZŠ PaedDr. Gabriela Kohýlová. Deti mali pripravené pekné vianočné koledy a básne. Nechýbali ani typické vianočné kostýmy znázorňujúce Sv. rodinu, pastierov a troch kráľov. Ďakujeme za obetavú dobrovoľnícku prácu a prácu s mládežou. Tiež ďakujeme našim občanom, ktorí prijali koledníkov a podporili deti v Afrike.

Poďakovanie za návštevu Vianočného trhu

Zo srdca ďakujeme všetkým čo navštívili vianočný trh sú to ľudia dobrej vôle. Ďakujeme za nákupy, za podporu. Tiež vďaka za výrobky, ktoré sme mohli predávať v prospech dobrej veci – pomôcť našej škole.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starostka obce Helena Mesárošová zvoláva na deň 13. decembra 2012 (štvrtok) o 18.30 hod. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šalgočke v kultúrnom dome.

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Návrh VZN o rozpočtových pravidlách obe, zmeny vo VZN o miestnych daniach (daň z nehnuteľnosti) podľa úpravy textu zákona
  4. Informácia o čerpaní rozpočtu obce a návrh rozpočtu obce na rok 2013
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Vianočný trh

Obec Šalgočka a Základná škola s materskou školou v Zemianskych Sadoch pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle do Šalgočky na Vianočný trh, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2012 od 14.30 hod. V ponuke budú výrobky od našich žiakov a učiteliek zo ZŠ, MŠ a školského klubu – medovníky, vianočné svietniky, drobné ozdoby.Tiež je pripravená malá cukráreň, vianočný punč, káva, čaj, varené víno, cigánska pečienka a  príjemná vianočná hudba.

Návšteva sv. Mikuláša

Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva v Šalgočke oznamujú občanom a všetkým dobrým deťom, že Mikuláš príde do našej obce 5. decembra 2012 – v stredu o 16.00 hod. pred Obecný úrad.