Návšteva sv. Mikuláša

Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva v Šalgočke oznamujú občanom a všetkým dobrým deťom, že Mikuláš príde do našej obce 5. decembra 2012 – v stredu o 16.00 hod. pred Obecný úrad.

Výzva na zaplatenie obecných daní

Vážení občania!

V mesiaci júl a august Vám boli doručené rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2012. Splatnosť jednotlivých daní bola rozpísaná na rozhodnutiach, pričom posledná splátka končí dňa 30.11.2012. Voči rozhodnutiam mal každý občan možnosť odvolania sa v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Vzhľadom na ustanovenie §156 zák.č.563/2009 zákona o správe daní, ktorým obec ako správca dane vyrubí úrok z omeškania daňovému subjektu, ktorý v stanovenej výške a stanovenej lehote nezaplatí daň, upozorňujeme všetkých občanov, ktorí ešte nemajú zaplatené svoje daňové povinnosti voči obci, aby tak najneskôr do 30.11.2012 urobili. Úrok z omeškania sa vyrubuje za všetky omeškané splátky, ak úhrn úroku presiahne 3,00 eurá. Včasnou platbou tak môžete predísť ďalším nákladom Vašej domácnosti.

V prípade nejasností sa môžete informovať na telefónnych číslach 031/786 11 05, 0904 761 105.

Svätomartinský lampiónový sprievod

Obec Šalgočka a ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch Vás pozývajú na Svätomartinský lampiónový sprievod, ktorý začína o 16.45 hod. v pondelok 12. 11. 2012 pri ZŠ v Zemianskych Sadoch. Ukončený bude v Šalgočke pri obecnom úrade a kde sa budú púšťať lampióny šťastia. Prídite prežiť príjemný podvečer s Vašomi deťmi.

Zber papiera a elektroodpadu

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, že dňa 12. 11. 2012 (pondelok) bude zber papiera. Papier všetkých druhov aj kartón pevne zviazaný stačí vyložiť na priedomie a pracovníci aktivačnej činnosti ho vyzbierajú do kontajnera.

Dňa 19. 11. 2012 (pondelok) bude zber elektroodpadu firmou ANEO Trnava. Takýto odpad (televízory, chladničky, rýchlovarné kanvice, rôzne elektrospotrebiče, počítače) stačí ráno o 8.00 hod vyložiť na priedomie. Ďakujeme za každé množstvo papiera a elektroodpadu, ktoré nám pomôže skvalitniť čistotu nášho okolia a zvýšiť príspevok od Recyklačného fondu pre obec.

Výmena jódových profilaktík

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, že od 15. 10. 2012 do 19. 10. 2012 od 8.00 hod – 14.30hod. sa budú vymieňať jódové profilaktiká t. j. jódové tablety,ktoré máte doma pre prípad jadrovej havárie a majú sa užiť len v prípade tejto havárie na výzvu príslušných orgánov civilnej ochrany, ktorým bude končiť doba respirácie za nové. Treba priniesť zo sebou staré tabletky a občiansky preukaz. Na požiadanie občanom budú doručené pracovníkmi OcU.

Zasielanie obecných oznamov e-mailom

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, že zavádza bezplatnú službu zasielania obecných oznamov cez internet na mail. Preto žiadame občanov, ktorí majú záujem využívať túto službu, aby nám oznámili svoju mailovú adresu, na ktorú im budeme tieto oznamy zasielať.