Zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady oznamuje rodičom a ich deťom, že zápis do 1. ročníka školského roka 2018/2019 bude 11. apríla 2018 – v stredu od 1500 – do 1700 hodiny v budove Základnej školy. Ďalej by ste mali vedieť:

  • na zápis je potrebné priniesť:
  • rodný list dieťaťa (stačí fotokópia)
  • vypísaný zápisný lístok, ktorý si môžete vyžiadať v MŠ v Zemianskych Sadoch, v kancelárii našej ZŠ alebo na internetovej stránke školy. Dieťa môžete zapísať aj elektronicky. Elektronická prihláška je dostupná na internetovej stránke školy(https://zssmszemianskesady.edupage.org/register/?)
  • zápisu v ZŠ sa MUSÍ zúčastniť každé dieťa s trvalým pobytom v Zemianskych Sadoch alebo v Šalgočke, ktoré do 31. augusta 2018 dovŕši šiesty rok, a to aj vtedy, ak jeho rodičia chcú požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky
  • povinnosť zúčastniť sa zápisu platí aj pre tie deti, ktoré sa zúčastnili zápisu minulý školský rok a mali už odklad

 TEŠÍME SA NA VÁS!

Kontaktné informácie: Základná škola s materskou školou Zemianske Sady č. 162, č. tel.  031/786 11 28  e-mail: riaditelzszemsady@gmail.com