Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 31. mája 2016 o 17:30 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2015, individuálna výročná správa obce Šalgočka za rok 2015
  4. Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2015
  5. Audítorská správa obce Šalgočka, overenie účtovnej závierky audítorom
  6. Návrh dodatku k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 10.03.2003
  7. Schválenie platu starostky obce
  8. Rôzne
  9. Záver

Rozlúčka s Mgr. Miroslavom Košťanym

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, že nás dňa 22. 5. 2016 navždy opustil náš milovaný manžel, otec, starý otec, brat, švagor, príbuzný, sused a priateľ, právnik, redaktor, spisovateľ, Mgr. Miroslav Košťany vo veku 77 rokov po dlhej ťažkej chorobe. Posledná občianska rozlúčka sa uskutoční vo štvrtok 26. 5. 2016 o 13:30 hod. v Bratislavskom krematóriu.

Smútiaca rodina ďakuje za tichú spomienku

parte-kostany-miroslav

Oznam o odpredaní nepotrebného majetku obce

Obec Šalgočka ponúka na odpredaj prebytočný majetok a to motorovú kosačku MF – 70 (Terra) rok výroby 1991 so žacou lištou s návesom.
Vyvolávacia cena je 100 €.
Zariadenie sa predáva v celku, a to motor + žacie zariadenie + prípojné zariadenie – náves.
Vo štvrtok 26. 5. 2016 o 17.00 hod. je možná obhliadka tejto kosačky pri Obecnom úrade v Šalgočke, po obhliadke je možné podať písomnú cenovú ponuku. Rozhoduje najvyššia cenová ponuka.

Pozvánka na Deň Matiek

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na slávnosť venovanú Dňu Matiek. Stretneme sa 8. mája 2016 (v nedeľu) o 16:00 v budove Základnej školy v Zemianskych Sadoch. zs-den-matiek-2016

Voľba hlavného kontrolóra obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke vyhlasuje v súlade s §18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Šalgočke č. 6/1/2016 zo dňa 9.3.2016 voľbu hlavného kontrolóra obce Šalgočka.

Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti doručiť poštou alebo osobne na Obecný úrad Šalgočka, č. 135, 925 54 Šalgočka, najneskôr dňa 29.4.2016 do 14:00 h. Zalepenú obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať!“

Požadované kvalifikačné predpoklady, doklady a všeobecné podmienky na pozíciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka (.pdf)

Rozpis futbalových zápasov TJ Poľnohospodár – Jar 2016

KoloDátum a čas zápasuZápas
X.03.04.2016 o 15:30 hod.Šalgočka - Dolná Streda
XI.09.04.2016 o 15:30 hod.Galanta - Hody - Šalgočka
XII.17.04.2016 o 16: 00 hod.Šalgočka - Pusté Sady
XIII.24.04.2016 o 16.00 hod.TOP Pusté Úľany - Šalgočka
XIV.01.05.2016 o 16.30 hod.Šalgočka - Vozokany
XV.08.05.2016 o 10.30 hod.Veľký Grob - Šalgočka
XVI.15.05.2016 o 16.30 hod.Šalgočka - Abrahám Hoste
XVII.22.05.2016 o 17.00 hod.Kráľov Brod - Šalgočka
XVIII.29.05.2016 o 17.00 hod.Šalgočka - Jánovce