Koledovanie Dobrej Noviny

25. 12. 2012 v našej obci chodili koledníci „ DOBREJ NOVINY.“ Boli v dvoch skupinách, jednu viedla pani učiteľka Mgr. Milada Koborová a druhú pani riaditeľka ZŠ PaedDr. Gabriela Kohýlová. Deti mali pripravené pekné vianočné koledy a básne. Nechýbali ani typické vianočné kostýmy znázorňujúce Sv. rodinu, pastierov a troch kráľov. Ďakujeme za obetavú dobrovoľnícku prácu a prácu s mládežou. Tiež ďakujeme našim občanom, ktorí prijali koledníkov a podporili deti v Afrike.

Poďakovanie za návštevu Vianočného trhu

Zo srdca ďakujeme všetkým čo navštívili vianočný trh sú to ľudia dobrej vôle. Ďakujeme za nákupy, za podporu. Tiež vďaka za výrobky, ktoré sme mohli predávať v prospech dobrej veci – pomôcť našej škole.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starostka obce Helena Mesárošová zvoláva na deň 13. decembra 2012 (štvrtok) o 18.30 hod. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šalgočke v kultúrnom dome.

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Návrh VZN o rozpočtových pravidlách obe, zmeny vo VZN o miestnych daniach (daň z nehnuteľnosti) podľa úpravy textu zákona
  4. Informácia o čerpaní rozpočtu obce a návrh rozpočtu obce na rok 2013
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Vianočný trh

Obec Šalgočka a Základná škola s materskou školou v Zemianskych Sadoch pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle do Šalgočky na Vianočný trh, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2012 od 14.30 hod. V ponuke budú výrobky od našich žiakov a učiteliek zo ZŠ, MŠ a školského klubu – medovníky, vianočné svietniky, drobné ozdoby.Tiež je pripravená malá cukráreň, vianočný punč, káva, čaj, varené víno, cigánska pečienka a  príjemná vianočná hudba.

Návšteva sv. Mikuláša

Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva v Šalgočke oznamujú občanom a všetkým dobrým deťom, že Mikuláš príde do našej obce 5. decembra 2012 – v stredu o 16.00 hod. pred Obecný úrad.

Výzva na zaplatenie obecných daní

Vážení občania!

V mesiaci júl a august Vám boli doručené rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2012. Splatnosť jednotlivých daní bola rozpísaná na rozhodnutiach, pričom posledná splátka končí dňa 30.11.2012. Voči rozhodnutiam mal každý občan možnosť odvolania sa v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Vzhľadom na ustanovenie §156 zák.č.563/2009 zákona o správe daní, ktorým obec ako správca dane vyrubí úrok z omeškania daňovému subjektu, ktorý v stanovenej výške a stanovenej lehote nezaplatí daň, upozorňujeme všetkých občanov, ktorí ešte nemajú zaplatené svoje daňové povinnosti voči obci, aby tak najneskôr do 30.11.2012 urobili. Úrok z omeškania sa vyrubuje za všetky omeškané splátky, ak úhrn úroku presiahne 3,00 eurá. Včasnou platbou tak môžete predísť ďalším nákladom Vašej domácnosti.

V prípade nejasností sa môžete informovať na telefónnych číslach 031/786 11 05, 0904 761 105.