Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2016 o 18:00 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Zloženie sľubu náhradníka p. Žákovej Angely za poslanca Obecného zastupiteľstva v Šalgočke
 4. Návrh VZNO o nakladaní s odpadmi v podmienkach obce Šalgočka
 5. Úprava poplatku za vývoz TKO
 6. Stanovisko k návrhu rozpočtu kontrolórky obce na rok 2017-2019
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2017
 8. Plán kontrolných činností na 1. polrok 2017
 9. Schválenie zmien a doplnkov Územného plánu obce Šalgočka
 10. Úprava rozpočtovaných položiek na rok 2016
 11. Rôzne
 12. Záver

Parte – Mária Lieskovská

Vdp. Stanislav Lieskovský oznamuje:

S radostnou nádejou na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu vám oznamujeme, že naša mamička, manželka a babička Mária Lieskovská (rod. Priadková) nás predišla do večnosti dňa 28. novembra 2016 vo veku 80 rokov. Pohrebný obrad bude v sobotu 3. decembra 2016 o 11:30 na cintoríne v časti Cabaj (pri kostole Najsvätejšej trojice). Zádušná svätá omša bude o 13:00 vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v časti Čápor.

parte-3-12-16

Návrh rozpočtu

Obec Šalgočka zverejňuje návrh obecného rozpočtu na rok 2017:

Návrh rozpočtu obce Šalgočka na rok 2017 (.pdf)

Pozdrav z Vatikánu

Náš občan Pavol Daniš navštívil mesto Vatikán. Touto pohľadnicou zároveň pozdravuje celú obec Šalgočka.

pohladnica-vatikan-2016-1

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm.g),  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 ods. 3, ods. 8, ods. 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva tento N á v r h všeobecne záväzného nariadenia Obce Šalgočka č. 1/2016  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šalgočka.

Návrh VZN 1/2016 o nakladaní s odpadmi na území Obce Šalgočka (.pdf)

Pozvánka na strednutie s Mikulášom

Obecný úrad Šalgočka pozýva všetky dobré deti do 15 rokov na stretnutie s Mikulášom. Navštívi nás v pondelok 5. decembra 2016 o 17:30 v priestoroch Kultúrneho domu v Šalgočke. Pripravené je divadielko a sladká odmena.

mikulas-zm