Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 26.03.2024

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. marca 2024 (utorok) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Informácie o čerpaní rozpočtu za rok 2023 a rozpočtové opatrenia
  4. Správa kontrolórky obce za rok 2023
  5. Informácia k pripomienkovaniu zmien č. 3 ÚP obce
  6. Informácia o spracovaní o projektovej dokumentácii na MK v lokalite B1
  7. Rôzne
  8. Záver