Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 27.06.2024

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2024 (štvrtok) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2023
  4. Záverečný účet obce za rok 2023
  5. Plán kontrolných činností na II. polrok 2024
  6. Voľba člena do Rady školy – ZŠ s MŠ Zemianske Sady za obec
  7. Rozpočtové opatrenia
  8. Rôzne
  9. Záver