Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 27.06.2024

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2024 (štvrtok) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2023
  4. Záverečný účet obce za rok 2023
  5. Plán kontrolných činností na II. polrok 2024
  6. Voľba člena do Rady školy – ZŠ s MŠ Zemianske Sady za obec
  7. Rozpočtové opatrenia
  8. Rôzne
  9. Záver

Farské oznamy od 23. do 30. júna 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 30. júna 2024.

Čítať ďalej