Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2024

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2024.

Tematické kontroly:

  • Kontrola faktúr, Bankové účty, zostatkov na účte obdobie 1.1.2024-30.6.2024

Pravidelné kontroly:

  • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.6.2024 – 30.12.2024
  • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.6.2024 – 30.12.2024
  • Kontrola oznámení o protispoločenskej činnosti
  • Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok obdobie 1.6.2024-30.12.2024

Ostatné kontroly:

  • Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

  • Vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu obce na rok 2025.
  • Vypracovanie plánu kontrolných činností na I. polrok 2025.