Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 9/2023

Dražby realít, s.r.o. ako dražobná spoločnosť oprávnená k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov zverejňuje v zmysle ustanovenia §17 zákona o dobrovoľných dražbách oznámenie o dobrovoľnej dražbe.

Predmetom dražby sú pozemky v katastrálnom území obce Šalgočka. Dražba sa bude konať dňa 22.01.2024 o 10:00 v Kultúrnom dome Bernolákovo, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (prízemie, malá sála.)

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 9/2023 – úplné znenie a podrobnosti (.pdf)