Farské oznamy od 21. do 27. septembra 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 21. do 27. septembra 2020.

Čítať ďalej

Farské oznamy od 14. do 20. septembra 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 14. do 20. septembra 2020.

Čítať ďalej

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania – Ing. Henrich Sobotovič

Obec Šalgočka zverejňuje oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania podľa §61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) verejnou vyhláškou.

Žiadateľ Ing. Henrich Sobotovič, zastúpený Ing. Danou Müllerovou podal dňa 18.8.2020 žiadosť na vydanie stavebného povolenia na „Vjazd zo št. cexty II/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy“ na pozemkoch reg. „C“ parcela číslo 317/54 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Šalgočka pod číslom 370/ÚPaSP 1292/2019/2020 zo dňa 19.3.2020, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.5.2020. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Obec Šalgočka ako príslušný špeciálny stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom, organizáciám a známym účastníkom konania a súčasne v zmysle §61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania, pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Účastníci konania a dotknuté orgány, organizácie správy môžu svoje námietky, pripomienky a vyjadrenia a stanoviská uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Verejná vyhláška – Ing. Henrich Sobotovič – 542/ÚPaSP 832/2020 – úplné znenie (.pdf)

Zmeny cestovných poriadkov verejnej dopravy – 2020/2021

Trnavský samosprávny kraj oznamuje, že od 14. 09. 2020 do 30. 09. 2020 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme (viď. nižšie uvedené kontakty).

Vaše požiadavky na zmeny a úpravy cestovných poriadkov zasielajte do 30. 09. 2020 e-mailom alebo písomne dopravcovi a zároveň na vedomie TSK, odboru dopravnej politiky.

Dopravcovia:

SAD Dunajská streda, a. s.
Bratislavská cesta 918/2
929 13  Dunajská Streda

https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok
e-mail: ladziansky@sadds.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201 a 202

ARRIVA Trnava, a.s.
Nitrianska 5
917 54 Trnava

https://arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky
e-mail: cp.arrivatrnava@arriva.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 203, 204, 205 a 207

SKAND Skalica, s.r.o.
Nádražná 26
909 01 Skalica

http://www.skand.sk/pravidelna-autobusova-doprava/
e-mail: dusikova@skand.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 206

Na vedomie:

Trnavský samosprávny kraj
Odbor dopravnej politiky
Starohájska 10
917 01  Trnava 

e-mail: skvorakova.magda@trnava-vuc.sk, doprava@trnava-vuc.sk  

Prosíme o dodržanie stanovených termínov, na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté. Ďalšie zmeny cestových poriadkov počas ich platnosti sú plánované v termíne apríl a september 2021.

Zmeny cestovných poriadkov verejnej dopravy a ich pripomienkovanie – 2020/2021 – úplné znenie (.pdf)

Farské oznamy od 7. do 13. septembra 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 7. do 13. septembra 2020.

Čítať ďalej