Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 29.09.2020

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2020 o 19:00 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Návrh dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu
  4. Dopad Corona krízy na rozpočet obce- návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR
  5. Rozpočtové opatrenia k 31. 08. 2020
  6. Rôzne
  7. Záver

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 29.09.2020 (.pdf)