Verejná vyhláška o začatí stavebného konania – Ing. Henrich Sobotovič

Obec Šalgočka zverejňuje oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania podľa §61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) verejnou vyhláškou.

Žiadateľ Ing. Henrich Sobotovič, zastúpený Ing. Danou Müllerovou podal dňa 18.8.2020 žiadosť na vydanie stavebného povolenia na „Vjazd zo št. cexty II/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy“ na pozemkoch reg. „C“ parcela číslo 317/54 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Šalgočka pod číslom 370/ÚPaSP 1292/2019/2020 zo dňa 19.3.2020, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.5.2020. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Obec Šalgočka ako príslušný špeciálny stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom, organizáciám a známym účastníkom konania a súčasne v zmysle §61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania, pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Účastníci konania a dotknuté orgány, organizácie správy môžu svoje námietky, pripomienky a vyjadrenia a stanoviská uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Verejná vyhláška – Ing. Henrich Sobotovič – 542/ÚPaSP 832/2020 – úplné znenie (.pdf)