Farské oznamy od 29. júna do 5. júla 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 29. júna do 5. júla 2020.

Čítať ďalej

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – 23.06.2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 23.06.2020.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 29.06.2020

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. júna 2020 o 18:30 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Správa hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2019
 4. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019
 5. Audítorská správa z overenia účtovnej závierky a výročnej správy obce za rok 2019
 6. Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020
 7. Návrh spoločenských podujatí v druhom polroku 2020 po Corona kríze – uvítanie detí do života, hodové slávnosti – Šarkaniáda, posedenie s dôchodcami, Mikuláš
 8. Ukončenie činnosti TJ Poľnohospodár Šalgočka
 9. Návrh revitalizácie parku pod cintorínom a v objekte kostola
 10. Rôzne
 11. Záver

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 29.06.2020 (.pdf)

Farské oznamy od 22. do 28. júna 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 22. do 28. júna 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
22.06.
  Bojničky
18:00
† matka Zitka
Ut
23.06.
  Dvorníky
18:00
† Štefánia a manžel Jozef, Mária a manžel Vojtech a Bernardína a manžel Jozef
St

24.06.

Narodenie svätého Jána Krstiteľa Zemianske Sady
18:00
† otec Štefan Varga a starí rodičia
Št

25.06.

  Bojničky
18:00
† Pavol a Emília Barákoví a celá † rodina
Pi
26.06.
  Dvorníky
18:00
† Veronika Koborová
So
27.06.
  Dvorníky
18:00
† manželka Jozefína Štatsná
Ne

28.06.

13. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Ladislav Puhala a syn Ladislav
Bojničky
08:45
† Terézia a Jozef Čičoví a s.r.
Šalgočka
09:00
† rodičia Krajní, Sobotovičoví, švagor Ladislav a Alfréd
Dvorníky
10:30
† Mária a František Némethoví
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Jozef a Anna Bolečkoví a starí rodičia
 • ZAPISOVANIE ÚMYSLOV SV. OMŠÍ: na mesiace júl, august, september a október.
 • NEDEĽNÉ SV. OMŠE: z rozhodnutia KBS sa povolenie nezúčastniť sa svätých omší v nedele a v prikázané sviatky ruší.
 • HYGIENICKÉ NARIADENIA: stále je v platnosti nosenie ochranných rúšok na tvári a dezinfekcia rúk pri vstupe do chrámu. Prijímanie Eucharistie na ruku zatiaľ zostáva. Otcovia biskupi nás úprimne pozývajú s úctou a nádejou vytrvať v stanovenom spôsobe prijímania na ruku aj napriek tomu že si uvedomujú citlivosť svedomia mnohých, pre ktoré môže byť tento spôsob problematický.
 • ZBIERKA FARSKEJ SOLIDARITY: úprimné Pán Boh odmeň za váš milodar na podporu sanácie stien na kostole v Bojničkách.

Farské oznamy od 15. do 21. júna 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 15. do 21. júna 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
15.06.
  Bojničky
18:00
† Melánia a Peter Lehockí a † rodina Moravcová a Lehocká
Ut
16.06.
  Dvorníky
18:00
† rodičia Peter a Margita Tessenyioví a s.r.
St

17.06.

  Zemianske Sady
18:00
† tety Štefánia a Otília Vaškové
Št

18.06.

  Bojničky
18:00
† Jozef a Anna Turčíkoví
Pi
19.06.
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Dvorníky
18:00
† Anna Bambaci a † rodičia
So
20.06.
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Dvorníky
18:00
† rodičia a starí rodičia z oboch strán a brat Jozef
Ne

21.06.

12. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
za duše v očistci
Bojničky
08:45
† Emanuel a Mária Blštákoví a celá rodina
Šalgočka
09:00
† Rudolf a Emília, sestra Marta a starí rodičia
Dvorníky
10:30
† Štefan Sloboda a r.z.o.s.
Zemianske Sady
10:30
† otec Alfréd Krajný, švagrovia Vladimír a Peter a rodina
 • MIMORIADNA ZBIERKA NA PODPORU STAVEBNÝCH PRÁC KOSTOL BOJNIČKY: v rámci farskej spolupatričnosti sa bude na budúcu nedeľu po sv. omšiach konať celofarská zbierka. Sanácia vlhkosti na kostole v Bojničkách vyžaduje nemalé finančné prostriedky a treba sa opäť posunúť o kusok vpred a aj takouto formou môžeme prispieť a podporiť cirkevné spoločenstvo v Bojničkách, ktoré sa pravidelnými mesačnými zbierkami postupne snaží vyzbierať potrebné peniaze a aj vďaka mnohým dobrovoľníkom postupne opäť navrátiť steny kostola do pekného a úctivého stavu. Úprimne vďaka za každý váš prejav solidarity a pomoci.
 • DVORNIKY: piatok na sviatok Božského Srdca – po sv. omši zasväcujúca pobožnosť.
 • ADSUM: časopis bohoslovcov kňazského seminára v Bratislave, možnosť zakúpenia pri východe z kostola. Peniaze môžete vhodiť do pokladničky katolícke noviny.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2020

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov predkladá kontrolórka obce Daniela Trnková Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI  HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA II. POLROK 2020.

 1. Následná finančná kontrola účtovných dokladov OÚ Šalgočka za obdobie roku 2020 so zameraním na čerpanie rozpočtu na tovary a služby (doklady FA mesiace Január – Október 2020)
 2. Kontrola smernice o spôsobe vykonávania finančnej kontroly v podmienkach obce Šalgočka
 3. Kontrola vedenia pokladne a dodržiavania súvisiacich predpisov za obdobie Január – Október 2020
 4. Kontrola plnenia uznesení za II. polrok 2020
 5. Vypracovanie plánu kontrolných činností na I. polrok 2021
 6. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok 2021.