Farské oznamy od 30. septembra do 6. októbra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 30. septembra do 6. októbra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
30.09.
Svätého Hieronyma Bojničky
18:00
† Margita a Emil Farkašoví, s.r.z.o.s.
Ut
01.10.
Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša Dvorníky
18:00
prosba o Božiu pomoc pre rodinu
St

02.10.

Svätých anjelov strážcov Zemianske Sady
18:00
† kmotor Jozef Čapkovič
Št

03.10.

  Bojničky
18:00
† Peter Mikulinec a r.z.o.s.
Pi
04.10.
Svätého Františka Assiského
Dvorníky
18:00
k úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So
05.10.
  Dvorníky
18:00
† Lucia
Ne

06.10.

27. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† rodičia Lopatoví, brat Jozef
Bojničky
08:45
† manžel Jozef a r.z.o.s.
Šalgočka
09:00
† manžel, otec Jozef a rodičia
Dvorníky
10:30
† rodičia Jozef a Helena Uhričoví
Zemianske Sady
10:30
za dobrodincov chrámu HODOVÁ SLÁVNOSŤ
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok a štvrtok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 16:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 15:00 – 16:00 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 16:00 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: Dvorníky a Bojničky piatok 04.10.
 • SPOLOČNÁ MODLITBA SV: RUŽENCA: pred sv. omšami 30 minút pozývam na spoločnú modlitbu posvätného ruženca s nami kňazmi..
 • DVD BIRMOVKA: prosíme tých, ktorí si objednali DVD a foto, aby si vyzdvihli v sakristii. Cena 10,- euro.
 • FATIMSKÁ SOBOTA: pozývam na slávenie fatimskej soboty na budúcu sobotu 05.10. do Serede – diecézneho centra fatimských večeradiel. Je možnosť ísť spoločnou dopravou mikrobusom ( 28 miest ). Program 09:00 modlitba fatimského večeradla, 10:00 sv. omša a po nej návrat domov. Táto iniciatíva je v rámci modlitbovej reťaze za duchovnú obnovu našej farnosti. Za tento úmysel sa spoločne modlíme počas farských večeradiel pred večernými sv. omšami v sobotu vo farskom chráme a aj takýmto spôsobom chceme zintenzívniť naše modlitby za živú vieru pre nás farníkov a spoločne ako farské spoločenstvo priniesť obetu putovania a spoločnej modlitby. Kto by mal záujem môže sa osobne prihlásiť u pána farára alebo na tel.: 0911 417300.
 • FARSKÉ MISIE: 12.10. – 20.10.: dávame do pozornosti tento milostivý čas, ktorý sa približuje. Na budúcu nedeľu bude k dispozícii v našich chrámoch kompletný program sv. omší, katechéz a misijných aktivít, ktoré si pre nás pripravili otcovia kapucíni. Zahrňme do svojich osobných úmyslom ešte intenzívnejšie naše blížiace sa misie vo farnosti, aby priniesli hojnosť plodov pre naše životy. Už teraz si skúsme vo svojom čase vyhradiť miesto na túto bohatú Božiu ponuku.

Oznámenie o uložení zásielky – Vojtech Dajč

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Šalgočke uloženú listovú zásielku do vlastných rúk na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 11.10.2019 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení zásielky – Vojtech Dajč (.pdf)

Farské oznamy od 23. do 29. septembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 29. septembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
23.09.
Svätého Pia z Pietrelčiny Bojničky
18:00
† rodičia Pokorní a celá † rodina
Ut
24.09.
  Dvorníky
18:00
† rodina Štefana Šípkovského
St

25.09.

  Zemianske Sady
18:00
poďakovanie za 80 rokov manžela a prosba o požehnanie pre celú rodinu
Št

26.09.

  Bojničky
18:00
† rodičia Lorincoví
Pi
27.09.
Svätého Vincenta de Paul
Dvorníky
18:00
† manžel Michal Mesároš a synovia
So
28.09.
  Dvorníky
18:00
† rodičia Nevidaloví, s.r.z.o.s.
Ne

29.09.

26. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† manžel Ján Matušniak a r.z.o.s.
Bojničky
08:45
† manžel Vladimír Danek
Šalgočka
09:00
† manžel Stanislav, syn Jozef, rodičia a celá † rodina
Dvorníky
10:30
† Pius Trnka
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Viliam a Karolína Bernáthoví, s.r.z.o.s.
 • FARSKÁ PÚŤ MARIANKA: sobota 28.09. 2019, odchod autobusu 07:00 Bojničky zástavka pod kostolom, 07:10 Dvorníky zástavka pod kostolom, 07:20 Šalgočka zástavka pod kostolom, 07:30 Zemianske Sady zástavka pod kostolom. Program: Krížová cesta, sv. omša v Bazilike, modlitba ruženca pri Lurdskej jaskyni. Predpokladaný príchod o 14:00. Opäť Vás srdečne pozývam, aby sme takto spoločne išli prosiť o milosť živej viery pre farnosť a požehnanie pre farské misie, ktorých čas sa blíži.
 • SV. OMŠA PRE RODINY S DEŤMI: na budúcu nedeľu 29.09.2019 o 10:30 do Dvorníkov.
 • VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY: v mene organizátorov srdečne pozývam v túto nedeľu do KD Dvorníky.

Oznámenie o začatí územného konania – Ing. Henrich Sobotovič

Obec Šalgočka, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje v súlade s § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov začatie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 10.10.2019 (štvrtok) o 9.00 hod. so stretnutím pozvaných na obecnom úrade Šalgočka.

Oznámenie o začatí územného konania – Ing. Henrich Sobotovič a Matúš Sobotovič – úplné znenie (.pdf)

 

Farské oznamy od 16. do 22. septembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 16. do 22. septembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
16.09.
Svätých Kornélia, pápeža, a Cypriána Bojničky
18:00
† rodičia Bojnanskí, Gacíkoví a s.r.
Ut
17.09.
  Dvorníky
18:00
† Ladoslav Jošt
St

18.09.

  Zemianske Sady
18:00
† rodičia Jozef a Mária Danišoví, súrodenci, † rodina
Št

19.09.

  Bojničky
18:00
† rodičia Vít a Matilda Dlhošoví
Pi
20.09.
Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov
Dvorníky
18:00
† brat Ján Báchorík
So
21.09.
  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ne

22.09.

25. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† rodičia Bojnanskí a Trnkoví
Bojničky
07:30
† syn Pavol
Šalgočka
09:00
† rodičia Štefan a Štefánia a starí rodičia z oboch strán
Zemianske Sady
10:00
† manžel František Vaško
Dvorníky
11:00
† Jozefína Kadlecová
 • NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT: nedeľa 22.09. 2019, program 10:00 slávnostná sv. omša Bratislava Incheba, sprievodný program Námestie slobody a 13:30 Pochod za život 2019. S farnosti pôjde autobus. Autobus je zdarma. 07:00 Bojničky zástavka pod kostolom, 07:10 Dvorníky zástavka pod kostolom, 07:20 Šalgočka zástavka pod kostolom, 07:30 Zemianske Sady zástavka pod kostolom. Prosím záujemcovia prihláste sa u kostolníkov v sakristii. S takej veľkej farnosti by bola hanba ak by sme sa aspoň do jedného autobusu nenazbierali.
 • FARSKÁ PÚŤ MARIANKA: sobota 28.09. 2019, odchod autobusu 07:00 Bojničky zástavka pod kostolom, 07:10 Dvorníky zástavka pod kostolom, 07:20 Šalgočka zástavka pod kostolom, 07:30 Zemianske Sady zástavka pod kostolom. Program: Krížová cesta, sv. omša v Bazilike, modlitba ruženca pri Lurdskej jaskyni. Predpokladaný príchod o 14:00. Opäť Vás srdečne pozývam, aby sme takto spoločne išli prosiť o milosť živej viery pre farnosť a požehnanie pre farské misie, ktorých čas sa blíži.
 • ZMENA SV. OMŠÍ VO FARNOSTI: z dôvodu účasti otca Juraja ako delegáta za Trnavskú arcidiecézu na národnom pochode za život, musíme pristúpiť k zmene sv omší počas budúceho víkendu. Vopred sa ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu. Sv. omše za piatok a sobotu budú odslúžené v pondelok a vo štvrtok nasledujúci týždeň o 18:00.
 • ZEMIANSKE SADY: sobášny obrad o 15:00 Tomáš Martinusík a Natália Kotúčková
 • ŠALGOČKA: sobášna sv. omša o 15:30 Martin Diabelko a Kristína Mesárošová
 • MODLITBY MATIEK: pozývame mamičky z farnosti na sv. omšu v utorok 17.09. o 18:00 do Dvorníkov a na stretnutie ohľadom modlitieb mám vo farnosti s koordinátorkami modlitieb. Skúsme využiť túto príležitosť a aj v našej farnosti vytvoriť modlitebné skupiny vás milé mamičky.
 • BOJNIČKY: sv. omše počas týždňa v centre ARCHA z dôvodu prác na výmene elektrifikácie v kostole v Bojničkách.

Zmeny cestovných poriadkov verejnej dopravy – 2019/2020

Trnavský samosprávny kraj oznamuje, že od 16. 09. 2019 do 30. 09. 2019 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme (viď. nižšie uvedené kontakty).

Vaše požiadavky na zmeny a úpravy cestovných poriadkov zasielajte do 30. 09. 2019 e-mailom alebo písomne dopravcovi a zároveň na vedomie TSK, odboru dopravnej politiky.

Dopravcovia:

SAD Dunajská streda, a. s.
Bratislavská cesta 918/2
929 13  Dunajská Streda

https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok
e-mail: ladziansky@sadds.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201 a 202

ARRIVA Trnava, a.s.
Nitrianska 5
917 54 Trnava

https://arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky
e-mail: cp.arrivatrnava@arriva.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 203, 204, 205 a 207

 

SKAND Skalica, s.r.o.
Nádražná 26
909 01 Skalica

http://www.skand.sk/pravidelna-autobusova-doprava/
e-mail: dusikova@skand.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 206

 

Na vedomie:

Trnavský samosprávny kraj
Odbor dopravnej politiky
Starohájska 10
917 01  Trnava 

e-mail: skvorakova.magda@trnava-vuc.sk, doprava@trnava-vuc.sk  

Prosíme o dodržanie stanovených termínov, na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté. Ďalšie zmeny cestových poriadkov počas ich platnosti sú plánované v termíne apríl a september 2020.

 

Zmeny cestovných poriadkov 2019/2020 – úplné znenie oznámenia (.pdf)