Oznámenie o začatí územného konania – Ing. Henrich Sobotovič

Obec Šalgočka, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje v súlade s § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov začatie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 10.10.2019 (štvrtok) o 9.00 hod. so stretnutím pozvaných na obecnom úrade Šalgočka.

Oznámenie o začatí územného konania – Ing. Henrich Sobotovič a Matúš Sobotovič – úplné znenie (.pdf)