Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Chodníky v obci Šalgočka

Obec Šalgočka, na základe svojej žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Prijímateľ
Názov: Obec Šalgočka
Sídlo: Šalgočka 135, 925 54 Šalgočka
IČO: 00613932
Kód projektu: 072TT130076

OPATRENIE: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie:
7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
Číslo výzvy: 13/PRV/2015
Fokusová oblasť prioritná: 6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Názov a opis projektu: CHODNÍKY V OBCI ŠALGOČKA

Primárnym cieľom predkladaného projektu je výstavba nového chodníka, pretože v súčasnosti na týchto miestach peší využívajú obecné komunikácie resp. regionálne cesty. Tiež sa bude realizovať komplexná rekonštrukcia jestvujúceho chodníka, ktorá je v súčasnosti nevyhovujúca, až riziková z pohľadu bezpečnosti a z technického hľadiska sa nachádza v nevyhovujúcom stave, čím projekt napĺňa fokusovú oblasť zamerania PRV 2014 – 2020  6B) Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.

Cieľ 1: Odstránenie súčasného nevyhovujúceho technického stavu chodníka a chýbajúceho chodníka – rekonštrukciou a výstavbou chodníka sa odstráni súčasný života ohrozujúci stav, čím projekt naplní nasledujúce čiastkové ciele projektu:

  • zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce, nakoľko po realizácií projektu budú môcť využívať chodníky a nebudú vystavení nebezpečenstvu vyplývajúcej z cestnej premávky
  • zlepšenie životných podmienok vidieckeho obyvateľstva
  • zlepšenie vzhľadu obce
  • zvýšenie atraktivity obce pre návštevníkov, čím sa podporí cestovný ruch v oblasti
  • oživenie znevýhodnenej vidieckej oblasti

Cieľ 2: Vytvorenie vhodných podmienok na zabezpečenie vyššej atraktivity obce Šalgočka – dosiahne sa komplexnou rekonštrukciou a výstavbou miestnej pešej infraštruktúry, čím navrhovaný projekt napĺňa nasledujúce čiastkové ciele projektu:

  • zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce, nakoľko po realizácií projektu budú môcť využívať chodníky a nebudú vystavení nebezpečenstvu vyplývajúcej z cestnej premávky
  • zlepšenie životných podmienok vidieckeho obyvateľstva
  • zlepšenie vzhľadu obce
  • zvýšenie atraktivity obce pre návštevníkov

Miesto realizácie projektu: SR, okres – Galanta, obec – Šalgočka
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra