Oznámenie nového konania o začatí pozemkových úprav

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán v zmysle §5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začal nové správne konanie vo veci žiadosti spoločnosti JLM group , s.r.o. so sídlom 925 54 Šalgočka č. 102.

Správne konanie – Pozemkový a lesný odbor – JLM group – kompletné znenie (.pdf)

Farské oznamy od 23. do 29. júla 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 23. do 29. júla 2018.

PONDELOK

Svätá Brigita

23.7. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Vít a Matilda Lörincoví
    19:00 DVORNÍKY † Ján a Emília Bučkoví
UTOROK 24.7. DVORNÍKY

19:00

† manžel Pavol Magula, rodičia, svokrovci, ostatná rodina
STREDA

Svätý Jakub

25.7. 18:00 ŠALGOČKA † rodičia Klištincoví, Sedláčkoví a celá † rodina
 

 

  19:00 DVORNÍKY † z rodiny Popelkovej
ŠTVRTOK

Sv. Joachima a Anny

26.7. 18:00 ZEMIANSKE SADY † rodičia Vinkleroví, Tkáčoví a ostatná rodina
    19:00 DVORNÍKY Za farníkov
PIATOK

Sv. Gorazda

27.7. 18:00 BOJNIČKY Poďakovanie za Božie požehnanie pre Paulínu Šrámekovú k 95. narodeninám
    19:00 DVORNÍKY † Mária Rybárová (1. rok )
SOBOTA 28.7. 08:00 BOJNIČKY † rodičia František a Mária Krajčíroví
    18:00 ŠALGOČKA † rodina Alayo a Čimová
    19:00 DVORNÍKY † Milan Adámik a švagor Jozef
NEDEĽA 29.7. 7:30 ZEMIANSKE SADY † syn Ľubomír Krajný
    8:45 BOJNIČKY † manžel Ľudovít Timoracký
    10:20 DVORNÍKY Poďakovanie Pánu Boha za ukončenie štúdia Hany a požehnanie pre rodinu Očenášovú

• Otec Juraj počas víkendu odchádza na Národné stretnutie mladých do Prešova, z tohoto dôvodu sme museli preorganizovať nedeľné sv. omše. Prosíme o porozumenie. Vyprosujme tomuto stretnutiu aj v osobných modlitbách Božie požehnanie.