Oznámenie nového konania o začatí pozemkových úprav

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán v zmysle §5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začal nové správne konanie vo veci žiadosti spoločnosti JLM group , s.r.o. so sídlom 925 54 Šalgočka č. 102.

Správne konanie – Pozemkový a lesný odbor – JLM group – kompletné znenie (.pdf)