Farské oznamy od 24. júna do 1. júla 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 12. nedeľu v cezročnom období od 24. júna do 1. júla 2018:

Farské oznamy od 24. júna do 1. júla 2018 (.pdf)

Pozvánka na 11. Družobný deň obcí Zemianske Sady, Šalgočka, Pusté Sady

Obec Šalgočka Vás pozýva na XI. Družobný deň obcí Zemianske Sady, Šalgočka, Pusté Sady, ktorý sa uskutoční 30. júna 2018 od 18:00 na futbalovom ihrisku v Šalgočke. Program:

 • Slávnostné otvorenie Družobného dňa
 • Vystúpenie tanečnej skupiny “LY DANCE UNITED” Sereď
 • Obecná spartakiáda
 • Estrádna hudobná skupina EMINENT – zabávač Stano Repko
 • Ohňová show

Pripravené je bohaté občerstvenie, pre deti zábavné atrakcie, do tanca hrá hudobná skupina „UNISONG“. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke obce.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2018 o 18:00 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
 4. Audítorská správa, overenie účtovnej závierky obce za rok 2017 audítorom
 5. Príprava organizačného zabezpečenia volieb do samosprávy obcí v roku 2018
 6. Rôzne
 7. Záver

Záverečný účet obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Obec Šalgočka zverejňuje Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017. Obec na rok 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový,  kapitálový rozpočet sa netvoril.

Záverečný účet obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 – plné znenie (.pdf)

Farské oznamy od 10. do 17. júna 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 10. nedeľu v cezročnom období od 10. do 17. júna 2018:

Farské oznamy od 10. do 17. júna 2018 (.pdf)
Služby od 10. do 17. júna 2018 (.pdf)
Duchovná obnova – Šalgočka a Dvorníky – 16. júna 2018 (.pdf)