Návrh záverečného účtu za rok 2019

Obec Šalgočka zverejňuje návrh Záverečného účtu za rok 2019 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2019
 2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2019
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia roku 2019
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov – rezervného a sociálneho fondu
 6. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2019
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
 8. Hospodárenie príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. rozpočtom iných obcí
  4. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce
 13. Návrh uznesenia

Záverečný účet obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 – návrh (.pdf)

Plnenie príjmov za rok 2019 (.pdf)
Plnenie výdavkov za rok 2019 (.pdf)

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2018

Obec Šalgočka zverejňuje Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2018
 2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2018
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia roku 2018
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov – rezervného a sociálneho fondu
 6. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2018
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
 8. Hospodárenie príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. rozpočtom iných obcí
  4. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce
 13. Návrh uznesenia

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2018 (.pdf)
Plnenie príjmov za rok 2018 (.pdf)
Plnenie výdavkov za rok 2018 (.pdf)

Návrh záverečného účtu za rok 2017

Obec Šalgočka zverejňuje návrh Záverečného účtu za rok 2017 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2017
 2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2017
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia roku 2017
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov – rezervného a sociálneho fondu
 6. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2017
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
 8. Hospodárenie príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. rozpočtom iných obcí
  4. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce
 13. Návrh uznesenia

Návrh záverečného účtu obce Šalgočka za rok 2017 (.pdf)

Záverečný účet obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Obec Šalgočka zverejňuje Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017. Obec na rok 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový,  kapitálový rozpočet sa netvoril.

Záverečný účet obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 – plné znenie (.pdf)

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2016

Obec Šalgočka zverejňuje Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2016
 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
 4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016
 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
 8. Hospodárenie príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. štátnym fondom
  4. rozpočtom iných obcí
  5. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2016 (.pdf)