Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2020

Obec Šalgočka zverejňuje Záverečný účet za rok 2020 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2020
 2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2020
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia roku 2020
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov – rezervného a sociálneho fondu
 6. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2020
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
 8. Hospodárenie príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. rozpočtom iných obcí
  4. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce
 13. Návrh uznesenia

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2020 (.pdf)

Návrh záverečného účtu obce Šalgočka za rok 2020

Obec Šalgočka zverejňuje návrh Záverečného účtu za rok 2020 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2020
 2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2020
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia roku 2020
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov – rezervného a sociálneho fondu
 6. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2020
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
 8. Hospodárenie príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. rozpočtom iných obcí
  4. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce
 13. Návrh uznesenia

Pripomienkovanie k Návrhu záverečného účtu za rok 2020 je možné podať najneskôr 15 dní od zverejnenia.
Dátum zverejnenia Návrhu záverečného účtu za rok 2020: 24. 05. 2021
Dátum ukončenia podávania pripomienok: 07. 06. 2021

Počas tejto lehoty môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku:

 • písomne na adresu Obecného úradu Šalgočka, Šalgočka 135, 925 54 Šalgočka
 • odovzdať v podateľni Obecného úradu Šalgočka
 • e-mailom na adresu obecnyurad@salgocka.sk
 • ústne predniesť do zápisnice na Obecnom úrade Šalgočka

Pripomienkou je možné v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2020 – návrh (.pdf)
Plnenie príjmov k 31.12.2020 (.pdf)
Plnenie výdavkov k 31.12.2020 (.pdf)

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2019

Obec Šalgočka zverejňuje Záverečný účet za rok 2019 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2019
 2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2019
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia roku 2019
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov – rezervného a sociálneho fondu
 6. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2019
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
 8. Hospodárenie príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. rozpočtom iných obcí
  4. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce
 13. Návrh uznesenia

Záverečný účet za rok 2019 (.pdf)

Návrh záverečného účtu za rok 2019

Obec Šalgočka zverejňuje návrh Záverečného účtu za rok 2019 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2019
 2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2019
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia roku 2019
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov – rezervného a sociálneho fondu
 6. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2019
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
 8. Hospodárenie príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. rozpočtom iných obcí
  4. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce
 13. Návrh uznesenia

Záverečný účet obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 – návrh (.pdf)

Plnenie príjmov za rok 2019 (.pdf)
Plnenie výdavkov za rok 2019 (.pdf)

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2018

Obec Šalgočka zverejňuje Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2018
 2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2018
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia roku 2018
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov – rezervného a sociálneho fondu
 6. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2018
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
 8. Hospodárenie príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. rozpočtom iných obcí
  4. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce
 13. Návrh uznesenia

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2018 (.pdf)
Plnenie príjmov za rok 2018 (.pdf)
Plnenie výdavkov za rok 2018 (.pdf)