Záverečný účet obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Obec Šalgočka zverejňuje Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017. Obec na rok 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový,  kapitálový rozpočet sa netvoril.

Záverečný účet obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 – plné znenie (.pdf)

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2016

Obec Šalgočka zverejňuje Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2016
 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
 4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016
 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
 8. Hospodárenie príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. štátnym fondom
  4. rozpočtom iných obcí
  5. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2016 (.pdf)