VZN 1/2019 o postupe pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke na základe ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. s použitím ustanovenia § 11 ods.4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. sa uznieslo na týchto zásadách hospodárenia s majetkom obce.

VZN 1/2019 o postupe pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve obce Šalgočka (.pdf)

 

VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

Obec Šalgočka v súlade s § 6 a  § 11, ods. 4 , písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie obce Šalgočka toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalgočka o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.

VZN Obce Šalgočka o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane (.pdf)

VZN č. 2/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka v zmysle § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a  podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Šalgočka.

VZN Obce Šalgočka č. 2/2016 (.pdf)

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2016 (.pdf)

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm.g), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 ods. 3, ods. 8, ods. 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalgočka č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šalgočka.

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šalgočka (.pdf)

Dodatok k VZN 1/2014 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch vydáva tento Dodatok k VZN 1/2014 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka:

Dodatok 1/2015 k VZN 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka (.pdf)